Wednesday, March 10, 2021

TỪ GIỌT MỰC RƠI & LÀM THƠ (Ý NGA)

 


TỪ GIỌT MỰC RƠI


Chữ nào em thường viết?

Là hai chữ Việt Nam!

Bởi em là người Việt

Đừng bảo em tham lam.

 

Trong chìm khuất đứt quảng,

Như đã thở cùng hơi

Việt Nam, em là bạn

Đó giọt mực vừa rơi!

 

Em vẽ thành khoảnh khắc

Chữ “S” còn xa xôi

Nên thêm vào nốt nhạc

Việt Nam em đây rồi!

 

Như dòng chảy bất tận,

Như hình ảnh không mờ,

Cứ liền theo số phận

Chữ nghĩa và câu thơ.

 

Việt Nam! Việt Nam ơi!

Hồn em luôn nắm chặt

Trùng điệp những phản hồi

Ngân ngân vang dìu dặt!

Ý Nga, 29.01.2003.


No comments: