Friday, March 19, 2021

KINH TẾT TÀI CHÁNH VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2021 (SBTN TEXAS)

 


Kinh tế Tài Chánh với GSTS Khương Hữu Lộc ngày 17 tháng 3 năm 2021


https://www.youtube.com/watch?v=J-8Wd-ynUVQ

 


No comments: