Wednesday, November 24, 2021

NGỒI VỚI CUỘC TRẦN (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

NGỒI VỚI CUỘC TRẦN


Ngồi với tử sinh

Ngồi với trần tình cuộc di

Ngồi với miên thùy

Nghe trăm năm gọi ta ,người , người, ta

Ngồi với sơn hà

Ngồi với đại địa bao la

Ngồi bên thềm vắng

Nghe con trùng gọi , cuối miền có không

Ngồi với trăng khuya

Ngồi với gió nội mưa nguồn

Ngồi với đá cuội

Thâu đêm ngơ ngẫn bóng người , bóng ta

Ngồi với gần xa

Ngồi sau với  trước đâu là

Dòng  tâm thức chảy

Đại ngàn như thể hạt kia khơi nguồn

Ngồi với trầm luân

Ngồi với trăm ngàn thủy chung

Ngồi với trùng trùng

Khởi nguyên , vô thủy mặt người mặt ta

Ngồi với Ta Bà

Ngồi với  một cõi phiêu linh

Ngồi với được mất bại thành

Ta ngồi với một cuộc tình chênh vênh

Ngồi với đảo điên

Ngồi với thương hải tang điền

Mộng du một bận

Ta người dấu tích mênh mông cõi trần


Oklahoma November 22.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: