Wednesday, November 17, 2021

RIP: DƯ VĂN BIẾT (PHU QUÂN CỦA THI SĨ DƯ THỊ DIỄM BUỒN)

 


Thukỳ vừa nhận được tin buồn

Phu quân của Văn Thi Sĩ DƯ THỊ DIỄM BUỒN 

là anh:

 

DƯ VĂN BIẾT

(Cựu Giáo Sư & cựu Quân Nhân SĐ 21/BB)

Vừa mãn phần ngày 14 tháng 11 năm 2021 

tại California, Hoa Kỳ.

HƯỞNG THỌ 80 TUỔI

(Chị Diễm Buồn luôn ủng hộ bài vở thơ văn cho blog CHIM VỀ NÚI NHẠN hằng tuần)

 

Thukỳ thành thật chia buồn cùng chị & các cháu cùng tang quyến.  

Nguyên xin hương linh anh sớm về cõi vĩnh hằng.
No comments: