Saturday, July 9, 2022

SẦU VIỄN PHỐ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 

Sầu Viễn Phố


Hoàng hôn lành lạnh gió heo may

Bốn phía mưa giăng phủ trắng đầy!

Đất nước mờ xa buồn khó tả

Quê hương khuất biệt nhớ khôn khuây!

Chiều buông tím ngắt chiều hiu hắt

Trăng tỏa vàng phai trăng úa gầy!


Lạc bước chiều tà ngoài viễn phố

 

Lòng luôn canh cánh nỗi sầu mây!

            Hàn Thiên Lương


No comments: