Wednesday, July 13, 2022

TAI GIẢ ĐIẾC (PHAN THƯỢNG HẢI & THƠ HỌA)

 

TAI GIẢ ĐIẾC

-Thơ Phan Thượng Hải và Thơ Họa

 

 

Sống thời hiện đại lắm người hùng

Bắn loạn xà ngầu, bắn tứ tung

Tận hưởng tự do, thôi lễ phép

Thực thi dân chủ, khỏi khiêm cung

Dĩ hòa, thân hữu đành im lặng

Vi quý, hiền nhân ráng phục tùng

Nghe nổ ào ào, nghe phát mệt

Ung dung giả điếc hết lùng bùng.

 

(Phan Thượng Hải)

2/5/13

Thơ Họa:

 

THEO ĐÀ ẤY

 

Nổ sảng thời nay quá hãi hùng

Khoe tài hợm hĩnh,nói lung tung

Đua danh trục lợi,cuồng môi mép

Chống giặc gìn non,lạnh kiếm cung

Cốt cách chưa ra tuồng trưởng giả

Dung nghi đã giống bọn tùy tùng

Tương lai xã hội theo đà ấy

Ngọn lửa văn minh mãi bập bùng !

 

Lý Đức Quỳnh

6/7/2022

No comments: