Saturday, June 27, 2020

CORONAVIRUS DASHBOARD (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)Xin bấm vào link để xem con số nhiễm Covid-19 (đợt 2)

Do GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC cung cấp:

 

https://ncov2019.live/?fbclid=IwAR1yjOsBNUPL6-jXs2Ks6Jsb3I3OjzQb1ThMaQeNksHBDOLhYQ9IOn17oqENo comments: