Saturday, June 13, 2020

SBTN TEXAS "KINH TẾ TÀI CHÁNH THAY ĐỔI HẰNG TUẦN (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)
S
BTN TEXAS

 

Kinh tế tài Chánh thay đổi hằng tuần ,GSTS Khương h Lộc phân tích tình hình KTTC mới nhất

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSdYHBmbjys&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2TeHmr5lGEH6MWryaSerXdqoXB9mbbEMClVM_51MyLa2n5oI5ONx4L0jw

 


No comments: