Sunday, June 28, 2020

KINH TẾ TÀI CHÁNH XÍ NGHIỆP VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (6/27/2020)Kinh Tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 06/27/2020

Mời quý vi nghe chương trình Kinh Tế Tài Chánh Xi Nghiệp. Down load or open MP3 to listen:

https://www.saigondallasradio.com/?q=content/kinh-t%E1%BA%BF-tai-chanh-xi-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%9Bi-gs-ts-kh%C6%B0%C6%A1ng-h%E1%BB%AFu-l%E1%BB%99c-06272020

No comments: