Saturday, June 6, 2020

KINH TẾ TÀI CHÁNH XÍ NGHIỆP (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)


Radio Saigon-Dallas 1600AM

Kinh Tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 06/06/2020


You can open or download the MP3 file for listening. Thanks

https://www.saigondallasradio.com/?q=content/kinh-t%E1%BA%BF-tai-chanh-xi-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%9Bi-gs-ts-kh%C6%B0%C6%A1ng-h%E1%BB%AFu-l%E1%BB%99c-06062020

No comments: