Saturday, August 1, 2020

KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC - JULY 29/2020 (SBTN)KTTC với GSTS Khương Hữu Lộc phân tích KTTC tuần lễ july 29 năm 2020

https://www.youtube.com/watch?v=u2UK11DvImE&feature=youtu.beNo comments: