Sunday, December 13, 2020

CÔ ƠI CHO HỎI (ĐA MI)

 

Đa Mi
Cô ơi cho hỏi

 

Đến cả thân xác rồi cũng rữa/ bóng nào còn, xa xăm quá, thưa ông. (Hình: Triết Trần)

– Cô ơi cho hỏi
nhánh phượng già gãy gập mùa xưa
nhớ ở chỗ này
ai đã đem đi mất?

– Thưa ông đã chết mấy mùa hè!

– Nhân tiện
đốm nắng đó?

– Mời ông đến giấc khuya
có thể lắm, đêm cho vài giọt nắng

– Hai cái bóng bữa xưa còn trên cát
sóng trào qua mấy bận
vẫn in hình
cô cho hỏi…

– Đến cả thân xác rồi cũng rữa
bóng nào còn, xa xăm quá, thưa ông.

– Câu hỏi cuối
tôi, rồi tôi, còn đó

sao tìm tôi khuất dạng cả trăm mùa?

– Ồ, thưa ông
xin hỏi vào hun hút
mỗi dấu chân, tha hóa một dấu người


No comments: