Tuesday, December 15, 2020

KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS. HƯƠNG HỮU LỘC NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2020 (SBTN TEXAS)

 

Kinh Tế Tài Chánh với GSTS Khương Hữu Lộc ngày 9 tháng 12 ,2020

 Xin bấm vào web để nghe bài phỏng vấn:

https://www.youtube.com/watch?v=FiefF2xJAck&feature=youtu.be


No comments: