Thursday, July 29, 2021

KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC NGÀY JULY 28/2021 (SBTN TEXAS)


 

KTTC với GSTS Khương Hữu Lộc với tình hình KTTC ngày July 28 2021

https://www.youtube.com/watch?v=xtarxzRuS20


No comments: