Saturday, July 17, 2021

TÌNH HÌNH KTTC VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (SAIGON DALLAS TV)

 


Tình Hình KTTC với GSTS Khương Hữu Lộc tuần lễ July 7

(SAI GÒN DALLAS TV)

https://www.youtube.com/watch?v=G2SDtaJRq34


No comments: