Wednesday, July 21, 2021

LÁ DIÊU BÔNG (HOÀNG CẦM)

 Lá Diêu Bông

 

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
     Đồng chiều
          Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
 

Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
     Đâu phải Lá Diêu bông
Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
     trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
     Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
     Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn

     o0o

Từ thuở ấy
     Em cầm chiếc Lá
     đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
     Diêu bông hời...
     ...ới Diêu bông...!

 

            -- Rét 1959
Hoàng Cầm

 

No comments: