Sunday, October 24, 2021

GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ TOÀN CẦU MỚI NHẤT (SBTN DALLAS)

 


GSTS Khương Hữu Lộc với tình hình KTTC mới nhất


https://www.youtube.com/watch?v=XsnX4xE6ImQ

No comments: