Tuesday, October 12, 2021

GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ TOÀN CẦU TUẦN LỄ OCT.06.2021 (SBTN TEXAS)


 

GSTS Khương Hữu Lộc với Tình Hình KTTC tuần lễ Oct 6 , 2021


https://www.youtube.com/watch?v=d9-l-sWjGPw


No comments: