Tuesday, October 26, 2021

TÀN THU (LẠC HỒNG)

 Tàn Thu 

Lời thắm ý thơ mượn cảnh thu. (Hình: Triết Trần)

Bài thơ thất ngôn bát cú (4 cách đọc)


  1. Đọc xuôi

Thu tàn rụng lá biếc xanh trời

Trụi trơ cành thương nhớ lá rơi

Mù bụi gió bay thu ngây ngất

Đá lệ buồn cảnh xót đầy vơi

Ru đông tuyết trắng trời băng giá

Đất lạnh thu sang gió đón mời

Vu vu gió tới êm êm thổi

Thu cảnh mượn thơ ý thắm lời 


  1. Đọc ngược

Lời thắm ý thơ mượn cảnh thu

Thổi êm êm tới gió vu vu

Mời đón gió sang thu lạnh đất

Giá băng trời trắng tuyết đông ru

Vơi đầy xót cảnh buồn lệ đá

Ngất ngây thu bay gió bụi mù

Rơi lá nhớ thương cành trơ trụi

Trời xanh biếc lá rụng tàn thu


  1. Bỏ 2 chữ đầu câu đọc xuôi

Rụng lá biếc xanh trời

Cành thương nhớ lá rơi

Gió bay thu ngây ngất

Buồn cảnh xót đầy vơi

Tuyết trắng trời băng giá

Thu sang gió đón mời

Gió tới êm êm thổi

Mượn thơ ý thắm lời 


  1. Bỏ 2 chữ đầu câu đọc ngược

Ý thơ mượn cảnh thu

Êm tới gió vu vu

Gió sang thu lạnh đất

Trời trắng tuyết đông ru

Xót cảnh buồn lệ đá

Thu bay gió bụi mù

Nhớ thương cành trơ trụi

Biếc lá rụng tàn thu


Lạc Hồng


No comments: