Wednesday, October 6, 2021

VÙNG ĐẤT QUÊ HƯƠNG (THƠ DƯ THỊ DIỄM BUỒN- CS. PHUONG OANH)

 
https://www.youtube.com/watch?v=hUh4Lbrh0cs&lc=

UgyJdX_va1Hj7kjcI6x4AaABAg.9QBRMn11bnQ9T5iS6g-Ltb

VÙNG ĐẤT

QUÊ HƯƠNG -

YouTube

VÙNG ĐẤT

QUÊ HƯƠNG

Thơ: Dư Thị

Diễm Buồn

Nhạc: 

Văn Giảng

Ca sĩ: Phương Oanh

PPS: Hương Hoài Điệp

www.youtube.com

No comments: