Friday, November 5, 2021

TÌNH HÌNH KINH TẾ TOÀN CẦU TUẦN LỄ NOV. 03/2021 (SBTN - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 GSTS Khương Hữu Lộc với tình hình KTTC tuần lễ Nov 3/ 2011


https://www.youtube.com/watch?v=iNzXpNqYtWE

No comments: