Tuesday, August 16, 2022

BẤT TRI TÂM (NHẤT HÙNG)

 


BẤT TRI TÂM

 

Sông sâu, sâu mấy cũng còn dò

Tâm dạ làm sao lấy thước đo

Hời hợt cả tin hay hố nặng

Ngây thơ vội kính dễ lầm to

Bụng xà miệng phật người trình diễn

Ruột quỷ lời tiên kẻ đóng trò

Thiện ác giả chân ôi khó đoán

Lòng nhân thăm thẳm biết đâu mò

 

Nhất Hùng

No comments: