Wednesday, August 10, 2022

MẸ (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

MẸ

 

Mẹ ngồi lần tràng hạt

Như lần chuỗi thời gian

Tóc mây màu bạc trắng

Bóng mẹ chiều VU LAN

Mẹ ngồi lần nhật nguyệt

Tràng hạt KIM CƯƠNG TÂM

Chuông chùa chiều rơi nhẹ

Bóng mẹ hóa phiêu trầm

Mẹ ngồi lần tràng hạt

Năm tháng qua đời con

Mẹ ngồi với chung cuộc

Dấu thân mẹ mõi mòn

Mẹ ngồi lần tràng hạt

Tràng hạt nhật nguyệt rơi

Đếm thời gian như thị

Mẹ tôi là nụ cười

Mẹ ngồi lần tràng hạt

An nhiên với trần lao

Bóng câu trầm bể khổ

Mẹ tôi hóa nhiệm màu

 

Oklahoma August 5.2022

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: