Thursday, August 31, 2023

MÓN QUÀ VU LAN (MẠC PHƯƠNG ĐÌNH)/ MY VU LAN PRESENT (TRANSLATION BY THANH THANH)

 


MÓN QUÀ VU LAN

 

mở cuốn an bum nhìn thấy mẹ

bóng mẹ năm nào nay đã xa   
đêm nằm nghe gió lùa thao thức

mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà

 

đời sống hôm nay  đầy đủ  lắm            
mà con không mẹ, chẳng còn cha   
ngày xưa con sống ngu ngơ vậy

giờ biết thương yêu thiếu mẹ già

 

mẹ đã ra đi thời khó nhọc  
quê nghèo nặng trĩu gánh bôn ba

sắn khoai nuôi mẹ ngày sau cuối  
con mắc tù lao phải vắng nhà

 

gian khó một đời cha mẹ gánh   
ơn dày nghĩa nặng chẳng phôi pha   
mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ    
xin gửi hôm nay một chút quà ?

 

tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu

âm dương cách trở mấy đường xa

nén nhang ngọn nến lung linh gió

chẳng khóc mà sao mắt lệ nhòa

 

MẠC PHƯƠNG ĐÌNH

 


 

MY VU LAN  PRESENT

 

I gazed in the album at my dear Mom’s picture
And realized that now is so far-off her figure
I listened to the rain as if on my heart flick

The wind blow making me agitatedly nostalgic

 

Although is abundant my current subsistence
Neither my Mom nor my Dad stays in existence
As a child I was so dull being by Mom kissed

Now that I know whom to love, Mom is missed

 

Mom departed this life during a difficult time
Scurrying beneath the burden in our poor clime

Until your last days on manioc hand to mouth
While I was in prison as a “puppet” of the South

 

Such a hard period Dad and Mom bore your part
That feeling of gratitude I bury deep in my heart
Dear Mom please accept from this sad son adrift
On this commemorative day my little humble gift

 

Vu Lan mid-seventh month, the filial duty event

Between life and death how far to suffer torment

Joss-sticks and candles spark, the wind uprears

I don’t cry but why my eyes get wet with tears

 

Translation by THANH-THANH

Tám Mươi Năm Làm Thơ


No comments: