Thursday, August 24, 2023

THU, CHIỀU VIỄN XỨ (MẶC PHƯƠNG TỬ)

 

Thu, Chiều Viễn Xứ

 

Hay đâu xuân mãn mới hôm nào!
Trời đã vào thu cánh nhạn chao.
Mây dạt tầng không chim bạt gió.
Nắng nghiêng bờ cỏ lá chen màu..
Bên chiều sương khói trôi dòng mộng,
Dưới bóng phù vân chạnh vó câu.
Đời dẫu phôi phai bao cảnh cũ,
Tình quê còn vẹn điệu ca dao.
Điệu ca dao cũ, toả muôn hương
Từ thuở ngàn năm vọng suối nguồn.
Đã biết mùa lên hoa của mộng,
Nên rằng thu đến sắc riêng phương.
Nếu xuân lộc chẳng ươm cành biếc,
Thì lá vàng đâu ngập lối buồn!
Mây nước lang man chiều viễn xứ,
Bên trời tâm sự bước phong sương.

Florida, Tampa, thu 2023.
Mặc Phương Tử

No comments: