Sunday, August 20, 2023

XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI: DANH SÁCH QCC. VNCH CHẾT TRONG TRẠI CẢ TẠO 1975

 


Xin phổ biến rộng rãi

 

 

Tôi xin bổ túc thêm 1 "TRẠI TÙ" ở Miền Nam có tên K4 Long Khánh, suốt thời gian bị giam cầm có những Chiến Hữu bị kỷ luật chết vì biệt giam (Nhà đá) cho đến chết có tên sau:

 

- Bùi Thiện Thọ. Xã Đoàn Trưởng CB/XDNT Tỉnh Phước Tuy

- Điểu Xiểng. Trưởng Ty Sắc Tộc Tỉnh Long Khánh

-Đỗ Diên. Viên chức Xã Ấp Tỉnh Long Khánh

-Nguyễn Văn Tý. Viên chức Xã Ấp Quận Xuyên Mộc, Tỉnh Phước tuy

-Nguyễn Văn Hải. Cảnh sát Đặc Biệt, Ty CSQG Tỉnh Phước Tuy

-Dương Tư Quyền

-Tô Văn Đào. Sĩ Quan VNCH

-Mai Xuân Nghĩa

 

Kính

Phuoc Nguyen

 Xin phổ biến rộng rãi

 

Danh sách QCC.VNCH, chết trong các trại cải tạo 1975. Mong sự giúp thêm danh sách . Hầu mong phục hồi danh tính của những người cải tạo đã mất.

https://dsctchettrongtu.super.site/Email liên lạc : nguyenlat.@gmail.com--

No comments: