Thursday, April 30, 2020

EMAIL CUẢ ANH LÊ CHÍ HIẾU TRẢ LỜI NHHN VỀ VIỆC VU CÁO "CẮT XEN, RÁP NỐI"
Sau đây là email cuả anh Lê Chí Hiếu (cựu Truởng Ban Tổ Chức ĐH 7 cựu HSPY tại Atlanta) và anh Lê Chí Hiếu hiện nay cũng là (Hội Đồng Đại Biểu) trong Ban Đại Diện CĐNVQG-GA. (CỘNG ĐỒNG NGUỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI GEORGIA).  Gời cho NHHN về việc vu cáo anh:

From: HIEU LE <hieuletax@hotmail.com>
Sent: Tuesday, April 28, 2020 12:57 AM
To: Nguyen Hue Hai Ngoai; Nhuong Dang
Subject: Re: LỜI CÁM ƠN CỦA BBT-NHHN


Xin minh định rằng hai bức hình đã đưa lên trong bài "Tháng Tư Đen - 45 Năm Quốc Hận" là hai tấm hình riêng biệt chụp theo kiểu screen-shot thực 100% chứ không phải là MỘT tấm hình được cắt xén từ các tấm hình và ráp nối theo kiểu photoshop hay chụp lại thành 1 tấm hình như diễn đàn Nguyễn Huệ Hải Ngoại đã vu cáo: "bức hình này được cắt sén, ráp nối từ phần trên của Trang Nhà NHHN và phần Giới Thiệu Bài Mới (gửi qua email hằng tuần). Chụp lại thành 1 tấm hình." 

Tấm hình chỉ được phóng lớn lên để tập trung vào điểm chính là "Chúc Mừng Tháng 4-2020", chứ hoàn toàn không có việc cắt xén, ráp nối "với chủ đích không lành mạnh" như đã vu cáo.

Người viết chỉ nêu vấn đề là đối với Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản thì Tháng Tư là Tháng Tư Đen, Quốc Hận, vì chúng ta bị mất nước vào tay cộng sản trong Tháng Tư tang thương thì tại sao lại có sự chúc mừng tháng 4??? Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản mỗi năm đều tưởng niệm Tháng Tư Đen tang thương của dân tộc, chỉ có người cộng sản mới chúc mừng tháng 4 mà họ cho là "giải phóng miền Nam", người Việt Quốc Gia tuyệt đối không chấp nhận và không hưởng ứng sự "Chúc Mừng Tháng 4", đối với người cộng sản họ có quyền làm việc đó vì họ cho rằng đó là tháng 4 vinh quang, chiến thắng của họ, còn đối với người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản mà "Chúc Mừng Tháng 4" thì đây là việc làm vô ý thức, đâm sau lưng chiến sĩ.


No comments: