Thursday, April 16, 2020

NỐT TRẦM CHO NHAU (AN SƠN)
NỐT TRẦM CHO NHAU

Tôi đi qua ngày xưa
Đêm về quen tiếng súng
Ôm nỗi buồn cố quận
Nhìn mây bay cuối mùa

Em đi qua tiễn đưa
Hơi chồng vương nếp áo
Mưa chiều ru thiếu phụ
Vu qui chưa tròn trăng

Cuộc người là trăm năm
Ta qua hơn một nửa
Gom mảnh đời rạn vỡ
Làm nốt trầm cho nhau

AN SƠN


No comments: