Wednesday, June 23, 2021

GS. TS KHƯƠNG HỮU LỘC VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH TUẦN LỄ JUNE 16/2021 (SBTN -DALLAS)

 GSTS Khương Hữu Lộc với Tình hình Kinh tế Tài Chánh tuần lễ june 16 2021

https://www.youtube.com/watch?v=iqqbDxAhfmA

 


No comments: