Monday, June 28, 2021

TÔI, NGƯỜI DÂN, MUỐN HỎI (THÁI BÁ TÂN)

 


TÔI, NGƯỜI DÂN, MUỐN HỎI

 

Từ một người gánh củi

Mà nay giàu thế này.

Tôi, người dân, muốn hỏi

Đảng ăn nói sao đây:

 

Một, ông Nông Đức Mạnh

Vì sao trở thành giàu?

Lương bao nhiêu dân biết.

Vậy đất, nhà do đâu?

 

Đó mới chỉ phần nổi.

Còn phần chìm thế nào?

Còn các lãnh đạo khác

Đang tại nhiệm thì sao?

 

Hai, về gương cần kiệm

Vì nhân dân phục vụ,

 

Và liêm chính đảng viên.Hay phục vụ vì tiền?

 

 

Bốn, đảng chống tham nhũng.

Sao từ trước đến giờ

Không sờ gáy quan lớn.

Ba, quan đảng thì thế,

Trong khi dân đói ăn.

Không lẽ đảng không thấy

Xấu hổ với nhân dân?

Hay chỉ chống giả vờ?

 

Năm, và câu hỏi cuối.

Xin hãy nói thực lòng.

Sau những việc như thế,

Dân nên tin nữa không?

 

PS

Xin lỗi, thêm câu nữa,

Tôi dành cho chính mình:

Sao một người kém đức,

Kém tài và thông minh

 

Thành tổng bí thư đảng.

Đảng chọn, dân không bầu.

Lãnh đạo mà như thế,

Đất nước sẽ về đâu?

 

Thái Bá Tân


No comments: