Monday, November 7, 2022

TRƯỚC BÀU CỬ GIỮA KỲ, SỨC KHỎE KINH TẾ MỸ THẾ NÀO? (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

Trước bu c gia kỳ, sc khe kinh tế M thế nào?

04/11/2022

·       VOA Tiếng Vit

 

Người dân M đang đi din vi giá c các mt hàng thiết yếu gia tăng

 

Nn kinh tế M v cơ bn vn rt mnh nhưng b các liu thuc đng chng lm phát làm cho u oi, mt kinh tế gia t Texas nói vi VOA trong bi cnh kinh tế là yếu t quan tâm hàng đu ca các c tri ti k bu c gia k.

V
ào ngày 8/11 ti, c tri M s đi b phiếu đ quyết đnh đng nào s nm gi Quc hi trong hai năm cui ca nhim k Tng thng Joe Biden trong lúc lm phát M vn còn mc cao và nhiu nhà kinh tế d đoán suy thoái là không th tránh khi.

V
i tình hình đó, Đng Cng hòa được cho là ‘đang có li thế rt ln trước Đng Dân ch. H hy vng s ly li c Thượng vin và H vin sau ngày 8/11 đ t đó có th làm đo ln ngh trình ca Tng thng Biden.

Theo m
t cuc thăm dò mi ca Vin Gallup được công b trong tháng này, 51% người M được kho sát cho biết v kinh tế h tin tưởng Đng Cng hòa hơn, so vi 41% nói h tin tưởng Đng Dân ch. Đó là khong cách ln nht gia hai Đng mà các cuc kho sát ca Gallup cho thy trong hơn 30 năm qua.

Tăng trưởng tr li

V
i lm phát tăng và th trường chng khoán có xu hướng gim trong phn ln thi gian ca năm nay, Đng Cng hòa đã nói v cuc suy thoái ca Joe Biden.

Tuy nhi
ên, ông Biden đã phn bác rng vic làm tăng trưởng tt và t l tht nghip thp, đng thi nói rng nn kinh tế M ‘đang mnh vô cùng.

S
liu cho thy trong quý đu tiên ca năm nay, kinh tế M gim 1,6%, và sau đó gim 0,6% trong quý 2. Tuy nhiên, trong quý 3, GDP ca M li tăng trưởng 2,6%.

Nh
ìn rng hơn, tăng trưởng kinh tế trong năm đu tiên ông Biden cm quyn là cao hơn c Tng thng Trump và Obama.

T
ác đng ca đi dch Covid đi vi tăng trưởng kinh tế trong nhim k ca cu Tng thng Donald Trump là đt biến, khi nn kinh tế M gim mnh vào năm 2020 do các bin pháp phong ta, nhưng sau đó nó hi phc mnh m khi các hn chế chng dch được d b.

Tuy nhi
ên, d báo ca OECD đến năm 2023 cho thy tăng trưởng kinh tế M chm hơn mt s nn kinh tế ln khác như Trung Quc, Nht và Pháp.

Trao
đi vi VOA t Fort Worth, Texas, Giáo sư-Tiến s Khương Hu Lc, vn ging dy chương trình MBA ti Keller Graduate School of Management, nhn đnh rng vic kinh tế M suy thoái v mt k thut, do suy gim hai quý liên tiếp, ch làm tm thi và là do FED (tc Cc D tr Liên bang) gây ra.

“FED s
tiếp tc tăng lãi sut đ chng lm phát, nhưng mc tăng s gim qua tháng 11, có th ch tăng 0,5% (so vi 0.75% như mc tăng hin nay). Suy thoái s bt đi đng lc, ông gii thích. Li sp sa vào mùa l hi na người dân M s chi tiêu mua sm nhiu, kích thích nn kinh tế.

Ông ví von rng tác đng ca vic tăng lãi sut đi vi nn kinh tế M ging như là tác dng ph ca vic ung thuc tr bnh: Mình đang bnh mà ung thuc mnh thì s có phn ng. Cơ th mình u oi, nhưng là đ tr bnh. Đây là bnh lm phát.

V
giáo sư này cho rng tình hình tài hình tài chính ca các công ty M vn mnh trong thi đim hin ti. Ch có th trường đa c b nh hưởng nhiu do tin lãi gia tăng.

L
m phát dai dng

Ông Biden cũng đ
i mt ch trích vì giá xăng tăng. Giá xăng trung bình M đã tăng t khong 2,39 đô la/gallon khi ông nhm chc, lên khong 3,76 đô la tính đến ngày 31/10.

Ông Biden bin h rng lm phát là xy ra trên khp thế gii và rng nhng nước khác lm phát còn cao hơn.

Nhi
u nước trên thế gii đang phi vt ln vi hu qu ca đi dch và tác đng ca cuc chiến Ukraine, do đó h đang hng chu lm phát cao và tăng trưởng chm, nhưng lm phát M cao hơn mt s nn kinh tế khác.

Ch
s giá tiêu dùng (CPI) ca M trong quý 3 là 8,2% - thp hơn Anh hay nhiu nước châu Âu, nhưng li cao hơn Nht, Pháp và Canada.

Theo m
t cuc thăm dò gn đây ca Đi hc Monmouth, 82% người dân M cho biết lm phát là vn đ hết sc hoc rt cn thiết mà chính ph liên bang phi gii quyết. Cuc thăm dò tương t cho thy ch có 3 trong s 10 người M tán thành thành tích kim soát lm phát ca Tng thng Joe Biden.

Lãi sut được gi mc quá thp trong nhiu năm, nn kinh tế bùng n sau khi m ca tr li, các gói cu tr đi dch khng l ca c hai chính quyn Trump và Biden là nhng nhân t cng dn cùng mt lúc thúc đy lm phát gia tăng, theo li ông Lc.

Bên cnh đó, cuc thương chiến M-Trung được phát đng t thi ông Trump khiến giá c hàng hóa tăng cao, đi dch làm gián đon chui cung ng, làm tăng chi phí sn xut, cng vi giá xăng du tăng do chiến s Ukraine đu khiến lm phát M thêm trm trng.

Lm phát M đã h nhit (t mc đnh là 9,2%) mc dù gim không nhiu, ông nói. Nó ging như cái xe đang chy băng băng nhưng đã b rà thng li ri.

V
i nhiu yếu t cng dn như vy, ông Lc d đoán trong 2-3 năm ti, nước M phi chu mc lm phát là 4-5%, thay vì 3,5% như mc tiêu chính quyn Biden đ ra.

Ông cho rng vic khi OPEC+ mi đây quyết đnh gim sn lượng cũng gây áp lc ln lên lm phát ca M nhưng vic ông Biden tung ra thêm du trong kho d tr chiến lược ‘đã làm h nhit giá xăng du.

Vi
c làm tăng

T
ng thng Biden đã nhiu ln ch ra tăng trưởng vic làm mnh m là thành tích ln. Hi tháng 9, ông cho biết đã có thêm gn 10 triu vic làm mi k t khi ông nhm chc.

“Đó là mc tăng trưởng vic làm nhanh nht ti bt k thi đim nào ca bt k tng thng nào trong lch s nước M, ông Biden nói.

D
liu vic làm phi nông nghip ca M (chiếm khong 80% lc lượng lao đng) cho thy s tăng trưởng mnh m - tăng thêm khong 10 triu vic làm vào tháng 9 năm 2021 so vi tháng vào tháng 1 khi ông Biden tiếp qun, tc là nhiu vic làm được to ra hơn bt k nhim k tng thng nào khác k t khi s liu được ghi nhn vào năm 1939.

Tuy nhi
ên, mt phn là do ông Biden hưởng li t hot đng kinh tế phc hi mnh m khi đt nước bước ra khi phong ta.

Ông Biden cũng ca ngi t l tht nghip thp và lương tăng. Vào tháng 9 năm nay, t l tht nghip đã gim xung còn 3,5% - tương đương mc vào tháng 1/2020 dưới thi Tng thng Trump ngay trước đi dch.

C
òn v tin lương, nếu xét đến giá c thì tin lương thc tế sau khi được điu chnh theo lm phát li gim. Thu nhp trung bình theo gi thc tế đã gim 3% tính đến đến tháng 9 năm 2022.

Thâm h
t ngân sách gim

Theo s
liu được công b hôm 21/10, thâm ht ngân sách ca M trong năm tài khóa 2022 đã gim mt na, mc gim ln nht t trước đến gi sau hai năm có nhng gói chi tiêu khng l đ cu tr trong đi dch.

Thêm ht ngân sách đã gim xung còn 1.375 ngàn t đô la, so vi mc năm 2021 là 2.776 ngàn t đô la. Nếu không có gói min n cho sinh viên ca chính quyn Biden thì mc gim còn nhiu hơn.

Thâm ht ngân sách trong hai năm trước đó dưới thi ông Trump đã tăng vt khi Quc hi b ra nhng khon tin khng l đ chng dch.

Mc thâm ht đt mc k lc mc 3.13 ngàn t đô la vào năm 2020 do Lut CARES chi tiêu hơn 5 nghìn t và các khon chi tiêu khác.

Trong năm tài khóa 2021, Quc hi M dưới thi ông Bdien đã thông qua Kế hoch Gii cu nước M tr giá 1,9 nghìn t đô la mà Nhà Trng cho là giúp đt nước vượt qua khng hong kinh tế và y tế nghiêm trng, nhưng b Đng Cng hòa cho là không cn thiết và góp phn đy lm phát lên cao nht trong hơn 40 năm.

“Thâm ht liên bang đã tăng lên hàng năm dưới chính quyn Trump, ông Biden nói. Nó tăng lên trước đi dch. Nó tăng lên trong đi dch. Nó tăng lên mi năm dưới chính quyn ca ông ta, chính quyn ca Đng Cng hòa.

V
ch tiêu này, ông Lc cho rng không có tác dng bao nhiêu vì so vi lch s, mc thâm ht ngân sách ca M vn rt cao. Mc gim đây, theo ông, là gim so vi lúc tiêu xài ti đa đ chng dch. Tuy nhiên, nó làm gim bt him ha M b v n.

L
i ca Biden?

“Kinh t
ế là mi quan tâm hàng đu ca hu hết người M trong năm nay, Charles Bullock, giáo sư khoa hc chính tr ti Đi hc Georgia, nói vi VOA. Mi ln lái xe ra đường, h đu thy giá xăng đã tăng cao như thế nào. Mi khi h bước vào các k hàng ch, h thy giá sa đã tăng cao như thế nào. Chúng ta đang trong chu k lm phát, và điu đó gây khó khăn cho mi người vì thu nhp ca h theo không kp.

Ông Lc cho rng lm phát cao mt phn do trách nhim ca FED vì đã gi tin lãi quá thp mt thi gian dài. Tuy nhiên, ông cho rng vic chính quyn Biden đưa ra gói cu tr sau cùng tr giá 1,4 ngàn t đô la là không cn thiết và gây áp lc làm tăng lm phát.

“Nó không kích thích nn kinh tế bao nhiêu nhưng li tăng gánh n cho M vào lúc người dân M vn còn dư tin xài, ông gii thích.

So s
ánh kinh tế M vi các nn kinh tế ln khác, ông Lc ch ra Đc đã suy thoái, Anh thì sp đi vào suy thoái còn Pháp không gim bao nhiêu do h ch yếu da vào năng lượng ht nhân, không l thuc nhiu vào du khí Nga.

Nn kinh tế châu Âu da vào xut cng sang Trung Quc nhiu, còn M thì không. Cho nên khi kinh tế Trung Quc chm li thì châu Âu b nh hưởng, ông ch ra.

V
lý do lm phát châu Âu cao hơn M, hin mc trên 10%, ông Lc cho rng đó là do Ngân hàng châu Âu tăng lãi sut chm hơn M và EU b l thuc nng n vào du khí Nga. Khi giá xăng du tăng thì giá c mi th đu tăng, nht là khi đi vào mùa đông,” ông nói.

 

No comments: