Tuesday, March 28, 2023

HOA ĐÀO LỖI HẸN (NHẤT HÙNG)

 


HOA ĐÀO LỖI HẸN*

 

Hoa đào lỗi hẹn đã bao lần

Chẳng đợi tình si thưởng ngoạn xuân
Lúc nở sớm gieo sầu mặc khách
Khi tàn nhanh gợi tiếc tao nhân
Cứ như dũng tướng thường vong mệnh
Nào khác hồng nhan vẫn bạc phần
Chợt đến chợt đi không giã biệt
Mong manh tựa một giải phù vân


nhất hùng
*Hằng năm, hoa Đào vẫn thường nở vào cuối tháng 4
Năm nay nóng sớm nên Đào đã mãn khai vào gần cuối tháng 3

No comments: