Sunday, March 5, 2023

NHỚ THƯƠNG (THƠ- DƯ THỊ DIỄM BUỒN/ TRỌNG NAM - DIỄN NGÂM)

 


https://www.youtube.com/watch?v=DImcuh0BYII&list=RDMM&index=1

Nhớ thương - Thơ Dư Thị Diễm Buồn - Diễn ngâm Trọng Nam

Nhớ thương Thơ : Dư Thị Diễm Buồn Diễn ngâm : Trọng Nam

www.youtube.com


No comments: