Friday, March 3, 2023

VỀ BẾN MỘNG- XƯỚNG (DƯƠNG QUÂN) & XA BẾN MỘNG - HỌA (HÀN THIÊN LƯƠNG)

  Xin mời thưởng thức hai bài thơ Xướng Họa của Dương Quân “VỀ BẾN MỘNG” và Hàn Thiên Lương, “XA BẾN MỘNG” được trích từ Tập Thơ " Điểm Hẹn Sau Cùng" của Dương Quân.

No comments: