Wednesday, March 22, 2023

NGƯỜI ẤN LÀM SẾP NGƯỜI MỸ (NGUYỄN TUẤN)

 

 Người Ấn làm sếp người Mỹ

1. Giám đốc điều hành Google là một người Ấn Độ.

2. Giám đốc điều hành của Microsoft là một người Ấn Độ.

3. Giám đốc điều hành Adobe là một người Ấn Độ.

4. Giám đốc điều hành Net App là một người Ấn Độ.

5. Giám đốc điều hành MasterCard là một người Ấn Độ.

6. Giám đốc điều hành DBS là người Ấn Độ.

7 Giám đốc điều hành Novartis là người Ấn Độ.

8. Giám đốc điều hành Diageo là một người Ấn Độ.

9. Giám đốc điều hành SanDisk là người Ấn Độ.

10. CEO Harman là người Ấn Độ.

11. Giám đốc điều hành Micron là người Ấn Độ.

12. Giám đốc điều hành Palo Alto Networks là người Ấn Độ.

13. Giám đốc điều hành Reckitt Benckiser là một người Ấn Độ.

14. Giám đốc điều hành IBM là một người Ấn Độ.

15. Britain’s Chancellor (Thủ tướng Anh) là một người Ấn Độ.

16. Bộ trưởng Nội vụ của Anh là một người Ấn Độ.

17. Thủ tướng của Ireland là một người Ấn Độ.

18. Và Phó Tổng thống Mỹ là người lai Ấn Độ.


Vậy ai đang điều hành thế giới?

Nguyễn Tuấn

No comments: