Monday, March 6, 2023

KHI CHÚNG MÌNH QUAY LƯNG (HÙNG NGUYỄN)

 

KHI CHÚNG MÌNH QUAY LƯNG.

Quay lưng là để bỏ nhau
Mà sao cứ khựng cứ đau cứ buồn
Bậu đi về phía đời suôn
Qua thờ thẫn đứng biết chuồn về đâu?

Quay lưng là để quên nhau
Mà sao cứ đợi cứ rầu cứ thương
Bậu đi lở gót xót đường
Qua về đất khách chịu sương tuyết đời.

Quay lưng là để chết nhau
Mà sao cứ tiếc cứ cầu cứ lo
Bậu về nấp bến thương hồ
Qua đi bất đắc biết mò về đâu?

HÙNG NGUYỄN

CỰU HS. NGUYỄN HUỆ TH.

No comments: