Wednesday, April 1, 2020

HẾT VÀO LẠI RA (LÃO CÒ)
HẾT VÀO LẠI RA

Tại thằng phải gió Rô Na
Nên ta cứ phải đi ra đi vào
Bà con thất nghiệp ào ào
Ở nhà đóng cửa đi vào đi ra
Bây giờ mới hết tháng ba
Lệnh trên đóng cửa đi ra đi vào
Tin Tẹt Nét loạn cào cào
Xem xong phát chán đi vào đi ra
Đầu trên xóm dưới Rô Na
Phố phường vắng ngắt cấm ra cấm vào
Chung qui bỡi tại Tập Tàu
Khiến ta cứ phải đi vào đi ra
Vũ Hán ổ dịch Rô Na
Vũ khí sinh học phát ra từ Tàu
Bây giờ thế giới lo rầu
"Cách ly" cứ phải đi vào đi ra
Tình trạng nhân mãn chẳng xa
Tăng phần nhân khẩu bỡi ra rồi vào
Nợ "bill" lo bạc mái đầu ...!
Không tiền thất nghiệp cứ vào lại ra
Ông vào bà lại cứ ra
Vào ra gặp mặt không ra thì vào......

Lão cò


Thơ buồn...cười

Cũng vì con quỷ Cô Na
Bây giờ thất nghiệp đi ra đi vào
Muốn chơi chẳng có chỗ nào
Ăn xong chỉ biết đi vào đi ra
Tưởng rằng qua hết tháng ba
Thì mình không phải đi ra đi vào
Ai ngờ nhiễm bệnh ào ào
Cho nên lại phải đi vào đi ra
Cầu mong cho dịch chóng qua
Bà con hết phải đi ra đi vào
Ai ơi hưởng ứng phong trào
Ở nhà đóng cửa...đi vào đi ra

Ninh Bé

No comments: