Thursday, May 14, 2020

ĐẠI HỘI HAWAII 2020 "BIỂN TÌNH" HỦY BỎ.


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

 

BTC Đại Hội Hawaii 2020 “Biển Tình” rất tiếc vì lý do dich Coronavirus mà đành phải hủy Đại Hội Hawaii 2020.  Như đã hứa, anh Nguyễn Cần TBTC Đại Hội Hawaii đã liên lạc làm cái deal với cruise về việc chuyển cả group chúng ta sang năm 2021.  Rất tiếc du thuyền không cho chúng ta một đặc ân nào, nên anh Trưởng Ban Tổ Chức đành phải cancel cả group.  Du thuyền sẽ credit back tiền deposit vào credit của chúng ta, nhưng vì thiếu người làm nên phải chờ từ 4-6 tuần lễ mới vào credit được.  Xin các anh chị vui lòng chờ và đừng gọi cho cô Monique vì cô rất bận làm việc cho nhiều người. (xin đọc thư đính kèm của anh Nguyễn Cần và du thuyền ở dười)

 

Trân trọng,

TM.  Ban Tổ Chức ĐH Hawaii 2020

Trưởng Ban Tổ Chức

NGUYỄN CẦN.

Cancel cruise ship October 24-31-2020

 

Cann.hawaii

)

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

to Monique, me

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

Hi Monique Johnson! How are ?
Regarding covid-19 going on now, as we spoke on Monday May-4-2020 ! I had contact with group members leaders in our group, finally we have decided to cancel all our trip ( Phuyen high school) reunion cruise in Hawaii on October 24-31-2020 !! Can you help me cancel all booked tickets for our group!! Sorry for the cancel & I personally want to thanks you every thing you have done for me and our group!!
  For sure I contact you for our trip next year
Once again thanks you!! Any questions regarding about the cancel you can contact me (808)-554-8668
Or email me Cann.hawaii@yahoo.com
    Can Nguyen
 

Monique Johnson

)

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

to Cann.hawaii, me

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Hi Can & Thuky,

     I hope you guys are well and safe. I am so sorry to hear that you guys have decided to cancel your trip but I understand. It was great working with you guys and I look forward to working with you in the future. Please let the group know with all the cancellations going on refunds are delayed and will take about 4 to 6 weeks to process.

 

Thanks

Monique


Monique Johnson
Group Travel Advisor
WMPH Vacations & iCruise.com

Phone: (800) 427-8473, ext. 7873
Direct: (561) 243-2100, ext. 7873
Email: Monique.Johnson@wmph.com


No comments: