Thursday, May 7, 2020

PHỎNG VẤN CỦA SBTN VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC VỀ TÌNH HÌNH HTTC

Xin bấm vào web để nghe bài phỏng vấn của SBTN với GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC về tình hình KTTC và lý do thịt heo khan hiếm.

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=egIHlbevwaY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EmXAFZfnRTTM6mal__TYLypLzdSnNFRjN_GGsMcw0btfuGPsQC7iJBXU


No comments: