Monday, October 10, 2022

GA CHIỀU THƠ- DƯ THỊ DIỄM BUỒN/ DIỄN NGÂM - HỒNG VÂN)

 


GA CHIỀU (VIDEO DIỄN NGÂM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmfPpwCtOr8

 

Ga chiều - Thơ Dư Thị Diễm Buồn - Diễn ngâm Hồng Vân

Ga chiều Thơ : Dư Thị Diễm Buồn Diễn ngâm : Hồng Vân

www.youtube.com

 


No comments: