Saturday, October 22, 2022

ĐƯỜNG VỀ HẬU GIANG (THƠ- DƯ THỊ DIỄM BUỒN- NHẠC: LÀNG TÔI)

 https://www.youtube.com/watch?v=g-_R7VnLZGA&t=148s

ĐƯỜNG VỀ HẬU GIANG - YouTube

Đường Về Hậu Giang - thơ Dư Thị Diễm Buồn- nhạc: Làng Tôi

www.youtube.com

No comments: