Sunday, October 16, 2022

LỜI NGUYỆN CẦU CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO (THƠ- DƯ THỊ DIỄM BUỒN/ NS. LÊ XUÂN MAI/ CS. THẢO QUYÊN)

 


https://www.youtube.com/watch?v=bZ4s7CIT90c

LỜI NGUYỆN CẦU CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

www.youtube.com

ns Lê Xuân Mai

CS. THẢO PHƯƠNG

No comments: