Wednesday, June 21, 2023

GIỚI THIỆU THI PHẨM "PHÙ VÂN" CỦA TRẦN QUỐC BẢO

 

GII THIU SÁCH TRÊN INTERNET         

        


       Kính thưa Qúi Thân Hu,

 Tôi va hoàn thành mt sáng tác mi: Thi Tp PHÙ VÂN  -  Thay vì t chc các bui “Ra Mt Sách” đ trình bày sách mi, nay tôi tui già sc yếu li cũng không đ kh năng thc hin điu mong mun.

Tôi mn phép mượn phương tin truyn thông vi tính này, 

Kính chuyn ti Quí Thân Hu (xem Attach. đính hu) bài

Gii thiu Thi Phm PHÙ VÂN ca Trn Quc Bo

 - Nếu Quí v đã tng đc thơ TQB và có lòng quí mến, xin kính mi đón nhn Sách Mi, thưởng thc toàn b 100 bài thơ trong “Thi Tp PHÙ VÂN”, đng thi, cũng là nghĩa c giúp tôi vic in n tác phm kế tiếp.

 

     Chân thành cm t,     

         Trần Quốc BảoNo comments: