Sunday, June 18, 2023

MỜI XEM TÌNH TỪ PHỤ CỦA MỘT NGƯỜI CHA CÂM ĐIẾC !!!

 

Nhân dịp “Ngày Từ Phụ” xin mời các bạn xem lại một phim ngắn về tình thương của một người cha câm điếc sau đây:

 


TÌNH CHA  -  See How Much a Father Can Give! Emotional Short Film

https://youtu.be/TBI_S_g9m1k


No comments: