Saturday, June 17, 2023

TÌNH CHA THỜI LOẠN (NGƯ SĨ/ BÍCH BILL- TRÌNH BÀY)

 


   Tình Cha Thời Loạn

 

Trời nước bao la núi cao vời vợi

Ơn Cha cao vút tựa bóng Thái Sơn

Vận nước lâm nguy trăm họ oán hờn

Cha gánh hai vai “Tình Nhà Nợ Nước”

 

Tiễn bước chinh phu dậm ngàn gió bụi

Phận làm trai gánh vác nợ tang bồng

Sống chết tầm tay thề hẹn núi sông

Để vợ hiền long đong bầy con dại

 

Dậm ngàn da ngựa...nổi trôi vận nước

Chiến cuộc tàn tơi tả phận tù binh

Gởi xác rừng sâu núi thẳm u linh

Nghe gió núi ngậm hờn thân Câu Tiễn

 

Tấm thân tù không làm tròn nợ nước

Thương vợ hiền một gánh lũ con thơ

Tình Nhà-Quốc Hận lỗi hẹn đôi bờ....

Đời chiến bại thân tàn trong ngục lạnh...!

 

Gót chinh phu bụi mờ theo năm tháng

Đời chiến binh thề vẹn nghĩa Trung Trinh

Vợ yếu con thơ trọn một chữ Tình

Vẹn tiết nghĩa một đời “nam tử hán”

 

Ngư Sĩ


No comments: