Wednesday, June 28, 2023

THÀ LÀ NGỌC NÁT...(NHẤT HÙNG)

 


THÀ LÀ NGỌC NÁT...

 

Nhập thế là vào chốn gió tanh

Tranh quyền giành tước dễ tiêu danh

Lắm tay đánh bẩn vì nham hiểm

Nhiều kẻ chơi hèn bởi tị ganh

Dặn bụng chớ lây trò xảo trá

Nhủ lòng đừng nhuốm thói gian manh

Sống ngay thẳng dẫu cho thân bại

Ngọc nát còn hơn phiến ngói lành

 

nhất hùng


No comments: