Monday, June 12, 2023

ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT CHIẾN HỮU: SĨ QUAN QUÂN LỰC VNCH/ THIẾU TÁ QUÂN Y -TQLC- BÁC SĨ TRẦN XUÂN DŨNG (VƯƠNG THIÊN VŨ)

 


 Điếu Văn Tiễn Biệt Chiến Hữu :   Sĩ Quan  Quân Lực Việt Nam CộngHòa/ Thiếu Tá Quân Y / Thủy Quân Lục Chiến Bác Sĩ Trần Xuân Dũng

 

Kính Thưa Bà Quả Phụ Trần Xuân Dũng - Tang Quyến

 Và Qúy Vị Người Viêt Nam Công Chính  .

   Chúng Ta  Người Dương Thế Vô Cùng Thương Tiếc về Sự Ra Đi  Và : “  Đồng Tâm Hướng Nguyên  Hương Linh Bác Sĩ   Trần Xuân Dũng Nguyên Sĩ  Quan Quân :”  Tiểu Đòan 5 Thủy  Quân Lục Chiến/ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa  ( BS/TXD/SQ TQLC /QlVNCH )

Đã Tạ Thế vào Ngàỷ 30 Tháng 5 Năm 2023  : Tại ThànhPhố Melbourne – Úc Chậu

    Hưởng Đai Thên Thọ  84 NIên Canh Trần Thế :

   Và Khóc Thương Người tuấn Kiệt  : “Nhân Trí Dũng  : Lương Y Như  Từ  Mẫu Trần Xuân Dũng

 Nguện Càu  Hương  Linh  Người Tuấn Kiệt Sớm Hiển Linh “  ....  Hòa Cùng Hồn Thiên Sông Núi Tổ Quốc Việt Nam: :

     “Tổ Quốc  Viêt Nam Được  “ Long Trọng  Ghi Ơn “ Người Lính Chiến TQLC /Quân Lưc /Việt  Nam Cộng Hòa  Bác Sĩ  Trần Xuân Dũng 

 

 Nhớ Linh Xưa...!

 Than Ôi Trời Đất Phong Trần : Cảm Thương  : “Người Tuấn Kiệt “ Nhân Tri  íDũn : Bác Si Trần Xuân Dũng  (NTK /NTD : BS TXD )

 Trời  Melbourne Mây Mù Giăng Khắp Nẽo ... !

  Đất Úc Châu Mưa Gió  Ngàn Lệ  Rơi  ... !

Dẵu Biêt Rằng :Sinh Là Ký   Tử Là Quy “  Nhưng Trước Cảnh  :  Người Ra Đi ...

    Sự Vĩnh Biệt Thân Bằng Quyến Thuộc ,.. :Gây Ra Không Biết Bao Nhiêu Niềm  Thìương tiếc : Thì ...Người Trần Thế   Mấy Ai Ngăn Được Giòng  Lê Rơi ,...Khi  Âm Dương Dôi Đuờng Cách Biệt :

  Dồng Thanh  Vái Lạy ;

 Xin Tiễn Đưa  Hương Linh   Bác Sĩ TRần Xuânn Dũng  Và Nguyện  Cầu  Hươg Linhi  Người :Nhân Trí Dũng : Sớm Siêu Linh Vào Cõi Vĩnh Hằng Hồn Thiệng Sôn Núi Tổ Quốc Việt Nam  .... “ !

  “ NGười Vè Thiên Giới “ : Đã Để Lai Muôn Ngàn Thương  Nhớ Cho Thân Nhân _ Bằng Hữu  Và .Biết Bao  Binh Nhân  Đã Mất Đi  Bàn Tay Thưon Yêu : “  Lương Y   Như Từ Mẫu “ Của Người Sĩ  Quan  Bác Sĩ QL/VNCH”

 Nhìn Về vòng Dương Thế ở Dương Trần : Mọi người Vô Cùng Cảm Động ... ;

   Xin ghi nhận “ Lòng Son Sắt Của NGười Chồng  BSTXD  : Đã Làm Tròn  “ Đạo Nghĩa Phu Thê “ Để lại  Bao “  Niềm Thương Nỗi Nhớ  KHôn Ngôi “ ... Cho Vợ Hiền  Và .... Tình  Nghĩa Cha Con .Cảm Nhận ..Như.”   Khi  Ánh Tà  Dương Như”  Đã Lim Tắt “   Tử  Những Mgười Con Mất  Cha ... !

  Tình Người Thắm Đươm ... Như Người Lính Chiến Giữa muôn trùng khốn khó ... Sa trường Loan Máu Giặc ... Cũng như ....Không Có : “  Người Thương yêu   ... đỡ Đần .. Thì .Cũng Như Của Những Người con mất cha  !

 Luôn Trông Chờ ...
Bóng Cha Hiền: Với Lòng Niềm Hy Vọng  Và Tưởng Nhớ :

 Ông Cha NhưNúi Thái Sơn

 Nghĩa Mẹ...”  Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra ... !

Một Người Tuấn Kiệt Với Con Tim NhânÁi

 Và ... “  Con  Người Trần Thế  “ Mấy  Ai Thoát KHỏ Cảnh “ Sinh LY Tử Biệt “

Nhưng .. Hào Khí  Bất Khuất Của Người Líníh  Ql/VNCH Luôn Thương Tôn :

 Danh Dự - Tổ Quốc – TRach Nhiệm .. “ Thì  Đã  Được Vinh Danh   Theo  TRoyền Thống Bất Khuất : “ Anh Hùùg Tử  .... Chí  Hùng Nào Tử “:Của Ngươi Chiến Hữu Đại Trí

 KHi BAC SI Trần Xuân Dũng : Đã Tường Thuật Lại Sự Thưc LỊch Sư (The Mqtters  of Fact Of Historical ) .. Khi  Ghi  LạI Bao  Chiến Công Hiển Hách  Thông Qua Những Tác Phẩm Văn Chuơng Mà Nét Văn Hóa Sử Chính Là Hồn Thiêng  Của Người Lính Công Hòa /QlVNCh                                  BS/ TXD Là NgườiT Tuấn Kiệt Đại - Trí

  Theo Dòng  NămTháng Từ Những Ngày Xưa Củ ...Cả Mộtt Dòng Năm Tháng Đã Trôi Xa  Theo Những Bước Chân Anh Những Tác Phẩm “ Văn Hóa Sử Cương “Đã Được BS TXD”Xuất  Bản “ Gồm Có :

 Tạp “  Thơ 28 Sao ( 1967 !

Tạp Chí   Chiến  Tự Do ( 1985 )

 Sử Thơ: Như Sóng Thần Lên (1990)

 Chiến Sử Thủy Quân Luc Chiến(  2007 )

 Quân Y /Quân Lưc /VNCH (2000 )

Sóng Chẳng Còn Quê (2018)

 Văn Học Quân Đội ( 2019 ) 

  Nhớ Linh Xưa : 

  “Anh Hùng Tử - Chí Hùng Nào ử ... “ Mỗi Biước Chân Anh .. Nguời Lính Cộng Hòa ..Khắp Bốn Vùng Chiến Thuật .. Đã KHiến Cho kHông Biết Bao NHiêu KE Sinh Bắc tỬ Nam” ... Kinh Tâmi Vỡ Mật.. ‘.. Mà Từ Biệt Trần Gian  ..: Trước Dũng Khí Kiêu Hùng của NGười iLính Cộng Hòa TXDn  : và nay :

 Đã  Kính Phục  Chính Là “  Tính THiện Lương –Công Chính  Mà Thế Nhân Tôn Vinh “Đã Được Bác Sĩ TXD  Hiện Thực “ Trên  Tinh THần: ‘ Nâng  Cao Dân TrÍ - -Bảo Tồn Dân Khí - Phục Hoạt Tình Yêu Nước .. . :

  Toàn Dân Vùng Lên : ‘ Giãi  Trù  Độc Tài  Công Sản -  Quang PHục Quê Hưong  ...Là  Niềm Tin Vĩnh Cữu :....là Lẽ Tất Thắng Của Đại Nghĩa Dận Tộc  :

    ”Mang Lại Tự Do-Dân Chủ Cho  Quê Hương Dân Tộc Viêt Nam Là Điều Mà  : “  Nhân Định Thắng Thiên “ ..  Từ Nguồn “Sóng Thần Lên “ Sẽ  Hiện Hữu .... “ KHi Tứ Trụ Thiên Vương   Sẽ : “Đồng Quy  Tại “ Biển Đông  Việt Nam    “ ...  Cuốn Trôi Loài “ Ác Qủy  Cộng Nô “ Ra Biển Khơi “ Một Ngày Không Xa ...!

                                               Nên Qua Hai Danh  Tác: San Tuần Báo (* ) Chiến Sĩ Tự Do .... Và Thi  Phẩm “  Như Sóng Thần  Lên “ (*)
   Đã Thể Hiện  Hào Khí Tinh Anh  Khi BS TXD Luận  Về  : “ Tính  Thần Siêu  vIệt và  Lý Tưởng Yêu Nước Của Cà Một Thồi Trai Trẻ .... Mà Người Con Dân VNCHL TXD  Đã Hiến Dâng cho Tổ Quốc VIệt Nam i

                                                    Những Lời Thề Đanh Thép Nguyên Cùng Trời Đất :

   TOÀN ThỂ Con Dân   Tỵ Nạn Cọng Sản Quyết Tâm Bảo Tồn  Mặt  Trận Văn Hóa Của Vương QuốcThi Ca : “ Việt Nam Công Hòa 

                                                       NhưngTriời Xanh KHắc NGhiệt  :

                                                        Anh Đã Ra Đi Về Miền Mên Viễn  .. Và Hương Hương Linh Người Tuân Kệt TXD ...  Theo Lời Kinh Cầu .. Sẽ  ..Hiển Linh Hoà cùng Hồn Thiêng Tổ QuốcViệt Nam:

                                                    ...  Trên Thương Giới Hương Linh Chiến Hựu TXD “ Hoà Nhịp Cùng Răng Thanh Gió Mát ....

                                                    ... Duới DuơngTrần “ KHÔNG Biết Bao  NHIÊU Thân Nhân - Bằng Hữu -   KhócThương Người   “ Chiến  Hữu Can Truờng  : Đã  Thi Gan Cùng Tuế Nguyệt  Tranh Đấu Cho Mọt Núơc Việt Nam Tự Ro  –Hoà Bình -Hạnh Phúc= ...Và  Không  biết  Bao Nhiêu”  Bịnh Nhân  “; Thương Tiếc Vị Danh Y Như Từ Mẫu  .. BSTXD 

                                                   Nay Người Dương Thế Khải Trình Cùng :  Chư Thiên...

                                                  Chư Thánh...

                                                    Chư Thần.. 

                                                   Chư Vị Phật Gia ... Tuân Theo Nét “ Oai Linh Càn Khôn Vũ Trụ  Âm Dương Nhật Nguyệt Chi Minh “ Vãg Đưa Hương Linh  Người Tuấn Kiệt”  Nhân Tr Dũng BS TXD Hòa Cùng Hồn ThiêngSông Núi Tổ Quốc Viêt Nam  :’

                                                               Khi Tiếp Nhận Hương Linh Người Chiến H4u /QLVNCH TXDV Với Niềm ThươngTiếc  Của Lòng Muôn Trệu Con Dân Công Chính VNCH  ... Kính Nguyện cầu  : “ Hương Linh Chiến Hữu

                                                    Linh  NgườiTuấn Kiêt ...Hiển   Linh  Sẽ “Mãi Mãi Dương Phò” Cho Đại Cuộc Sớm Thành C6ng Viên Mãn  :

   Quê Hương Viễt Nam Sớm Thoát Khỏi Gông Cùm Xiềng Xích Nô  lệ  Cộng Sản  ... !

                                                Nguyện Cầu :”Hồn Thiêng “ Người Yêu Nước Bác Sĩ Quân Y Thủy Quân Lục Chiến / Q;VNCH : TXD:
 Thượng Hưởng ... !

                                                 Xin  Chứng Giám Cho Tấm Lòng Thành của Người Bạn Cố  Niên “  Của Người  Chiến Hưu Nhân Trí Dũng TXD : “   Cũng Là ‘ Người Học Trò Vong Niên .... !

                                               Đồng Thanh “    Thành Kính Bái Tạ “

                                                    Thay Mặt Ban Chấp Hành :

                                               Hội Người ViệtNam Tỵ Nạn Cộng Sãn Úc Châu Và Các Hải Dảo  Vùng NamThái Bìình Dưong

 

“ Điềự Hợp Viên 

Vương ThiênVũ

( Người Línhi Già Gác Cổng Thành Cộng Hòa)

 BáiTạ

No comments: