Sunday, June 25, 2023

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ALFONSO TRẦN THẾ HÙNG

 


 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin 

 

Alfonso TRẦN THẾ HÙNG 

 

Sinh ngày 26 tháng 6 năm 1951 

Đã được Chúa gọi về ngày 12 tháng 6 năm 2023 

tại San Jose, California, USA 

 

Hưởng thọ 71 tuổi 

 

Xin thành kính phâu ưu cùng 

Cụ bà Nguyễn Thị Mai (thân mẫu anh Trần Thế Hùng) và tang quyến. 

Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm về nước Chúa. 

 

Thành Kính Phân Ưu 

 

Thuky Trương, Lão Mã Sơn, Bảo Trâm, Lê Tấn Dương, 

Chương Hà, Nguyễn Hữu Tân, Giang Thiên Tường, Ngọc Hạnh, 

Minh Giang Đỗ, Minh Nguyệt, Hàn Thiên Lương, Trần Nghĩa Đời, 

Thành Ngô, Nam Giao, Ý Nga, Lê Hữu Uy, Đỗ Bình, Yên Sơn 

Bình Tam Nhân, Phượng Trắng, Dư Thị Diễm Buồn 
No comments: