Wednesday, April 14, 2021

RIP: ÔNG TRÁC CHI (NAM HƯƠNG)CVNN vừa nhận được tin buồn

ông Trác Chi (Nam Hương)

Đã mãn phần vào ngày 6 tháng 04 năm 2021

Hưởng thọ 92 tuổi.

Ông Trác Chi là nhạc phụ của anh Tommy Phùng, cựư ban chấp hành viên của Hội Aí Hữu Đức-Trí Tuy-Hòa.

Xin miễn phúng điếu. Lễ an táng vào ngày 21 tháng 4 năm 2021 vào lúc 9:00am-10:00am tại Rose Hills, Mission Hills Tent. Lễ động quan từ 10:00am-11:00am tại Sunshine terrace.


CVNN thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện xin hương linh ông sớm về cõi vĩnh hằng.

  
No comments: