Monday, April 26, 2021

RIP: THẦY PHAN VĂN CHẠY (CỰU GS. NGUYỄN HUỆ TUY HÒA, PY)

 CVNN vừa được anh Võ Hồng Vâng

Báo tin buồn:

THẦY PHAN VĂN CHẠY


Pháp danh NHUẬN TỪ

CỰU GS. ANH VĂN NGUYỄN HUỆ - TUY HÒA-PY.


Vừa mãn phần ngày 26 THÁNG 04 NĂM 2021


HƯỞNG THỌ 78 TUỔI.


Thành kính phân ưu cùng tang quyến, và nguyện xin hương linh thầy sớm về cõi vĩnh hằng.


 

No comments: